DOEL

Waarom Terp

De 12 bewoners van Terp hebben een invaliderende ziekte die schizofrenie wordt genoemd. Tegenwoordig spreekt men liever van mensen met verhoogde psychotische kwetsbaarheid vanwege het stigmatiserende karakter van het woord schizofrenie (ziektebeeld). Hun ziekte is chronisch en ontwrichtend voor hun hele leven. De beperkingen zijn er in meer of mindere mate op ieder vlak: sociaal, emotioneel en cognitief.
De bewoners hebben voordat ze in Terp kwamen allen te maken gehad met de gevolgen van gebrek aan regie over hun eigen leven. Ze zijn niet volledig in staat, ook niet met steun van anderen en/of familie, om zelf duurzaam te zorgen voor een stabiele woonplek en het inrichten van hun leven. Het beeld is echter niet eenduidig, ieder heeft zijn eigen beperkingen en de ernst ervan fluctueert in de loop van de tijd. Dat betekent dat ze in het alledaagse leven veel problemen tegenkomen. Denk aan moeite hebben met het aangaan en onderhouden van relaties, complexe psychosociale problemen. Armoede, schulden, weinig tot geen deelname in het arbeidsproces, middelengebruik, eenzaamheid, liggen op de loer.

Veilige haven en zekere toekomst

Op 1 februari 2009 betrokken de 12 bewoners, met volle steun van de gemeente Breda, hun eigen appartement in Terp. Tot op heden (2019) is een wisseling geweest van twee bewoners, voor hen was een beschutte woonvorm noodzakelijk.
De spanningsarme woonzorgomgeving op
Terp met 24-uurs zorg in de directe nabijheid is succesvol gebleken. De zorg van het team van zorgverlener ASVZ is zo goed gestructureerd dat bewoners in het dagelijks leven toekomen aan zichzelf en gaandeweg leren omgaan met hun ziekte.
Terp is geen doorstroomproject maar een woonplek voor het leven zoals ook is beschreven in de door de ouders ontwikkelde zorgvisie.

Naamsverklaring ‘Terp’

Vroeger bouwden mensen terpen om een veilig woonoord te creĆ«ren en zich zo te beschermen tegen het water. De eerste doelstelling van Stichting Terp is om een veilige woonplek te zijn voor de bewoners. Leuke bijkomstigheid: draai het woord Terp om en het wordt naast en veilige ook een ‘pret’tige woonomgeving.

Logo

Het logo is een trapeziumvorm met daarin twee cirkels. De gedachte erbij is dat de grote cirkel de groep bewoners uitbeeldt en de kleinere cirkel de zorg van de zorgaanbieder. De vorm er omheen verbeeldt de ouders, directe familie en het overige netwerk van bewoners en het bestuur.
Ouders en directe familie staan zowel aan de basis als aan de top. Zij houden de regie in handen maar zijn zich ervan bewust dat een goede samenwerking tussen bewoners, ouders en zorgaanbieder een vereiste is en blijft. De trapeziumvorm verbeeldt tevens bescherming aan de bewoners, want voor mensen met verhoogde psychotische kwetsbaarheid is een veilige, stabiele en permanente woonomgeving heel belangrijk.BELEID

Stichting Terp heeft ten doel het bevorderen, realiseren en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met verhoogde psychotische kwetsbaarheid (schizofrenie). De stichting verleent ook bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied en, indien relevant bij het afsluiten van de huurcontracten van de woonvoorziening.
Ten aanzien van de woonvoorziening in de Sint Laurenslaan, die operationeel een succes is en een voorbeeld voor nieuwe initiatieven, is het beleid van de stichting erop gericht zeker te stellen dat de woon- en zorgcondities voor de bewoners optimaal blijven. Dit gebeurt onder andere door middel van regelmatige contacten met de ouders van bewoners en door blijvende, structurele betrokkenheid van Terp bij de activiteiten van de zorgaanbieder en woningcorporatie. Ook draagt de stichting haar steentje bij aan de gezamenlijke activiteiten en speciale projecten van en voor de bewoners.
De reguliere inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit jaarlijkse ouderbijdragen en bijdragen van de Vrienden van Terp. Aan het tot stand komen van de woonzorgvoorziening aan de Sint Laurenslaan, met name aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte hebben veel charitatieve instellingen en sponsors financieel of anderszins bijgedragen. Ook nu en in de toekomst blijven dergelijke inkomsten onontbeerlijk voor:

1. Onze activiteiten ter bevordering van onze doelstellingen in algemene zin.

2. Vervangingsinvesteringen in Terp.

3. Nieuwe projecten voor bewoners, hun omgeving en de wijk waarin ze wonen.

De leden van het bestuur van de stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.